برای طرح سوال و دسترسی به آموزش ها  کانال ما در تلگرام بپویندید  

پارسی نویسی در GD پی اچ پی

با سلام
شاید برای شما هم پیش بیاد که به هر نحوی نیاز باشه با استفاده از GD یک متن پارسی رو بنویسین ولی به مشکل بر بخورین برای رفع این مشکل
شخصی بنام میلاد راستیان یک تابع برای تبدیل نوشتن و روی گیت هاب قرار دادن

لینک گیت هاب

چون پروژه مربوط به سال ۲۰۰۷ بود تو نسخه های جدید php با مشکل همراه بود به همین خاطر تغییرات لازم درش ایجاد شد تا با تمامی نسخه های php سازگاری داشته باشه

<?php
function utf8_strlen($str)
{
  return preg_match_all('/[\x00-\x7F\xC0-\xFD]/', $str, $dummy);
}

$p_chars = array(
  'آ' => array('ﺂ','ﺂ','آ'),
  'ا' => array('ﺎ','ﺎ','ا'),
  'ب' => array('ﺐ','ﺒ','ﺑ'),
  'پ' => array('ﭗ','ﭙ','ﭘ'),
  'ت' => array('ﺖ','ﺘ','ﺗ'),
  'ث' => array('ﺚ','ﺜ','ﺛ'),
  'ج' => array('ﺞ','ﺠ','ﺟ'),
  'چ' => array('ﭻ','ﭽ','ﭼ'),
  'ح' => array('ﺢ','ﺤ','ﺣ'),
  'خ' => array('ﺦ','ﺨ','ﺧ'),
  'د' => array('ﺪ','ﺪ','ﺩ'),
  'ذ' => array('ﺬ','ﺬ','ﺫ'),
  'ر' => array('ﺮ','ﺮ','ﺭ'),
  'ز' => array('ﺰ','ﺰ','ﺯ'),
  'ژ' => array('ﮋ','ﮋ','ﮊ'),
  'س' => array('ﺲ','ﺴ','ﺳ'),
  'ش' => array('ﺶ','ﺸ','ﺷ'),
  'ص' => array('ﺺ','ﺼ','ﺻ'),
  'ض' => array('ﺾ','ﻀ','ﺿ'),
  'ط' => array('ﻂ','ﻄ','ﻃ'),
  'ظ' => array('ﻆ','ﻈ','ﻇ'),
  'ع' => array('ﻊ','ﻌ','ﻋ'),
  'غ' => array('ﻎ','ﻐ','ﻏ'),
  'ف' => array('ﻒ','ﻔ','ﻓ'),
  'ق' => array('ﻖ','ﻘ','ﻗ'),
  'ک' => array('ﻚ','ﻜ','ﻛ'),
  'گ' => array('ﮓ','ﮕ','ﮔ'),
  'ل' => array('ﻞ','ﻠ','ﻟ'),
  'م' => array('ﻢ','ﻤ','ﻣ'),
  'ن' => array('ﻦ','ﻨ','ﻧ'),
  'و' => array('ﻮ','ﻮ','ﻭ'),
  'ی' => array('ﯽ','ﯿ','ﯾ'),
  'ک' => array('ﻚ','ﻜ','ﻛ'),
  'ی' => array('ﻲ','ﻴ','ﻳ'),
  'أ' => array('ﺄ','ﺄ','ﺃ'),
  'ؤ' => array('ﺆ','ﺆ','ﺅ'),
  'إ' => array('ﺈ','ﺈ','ﺇ'),
  'ئ' => array('ﺊ','ﺌ','ﺋ'),
  'ه' => array('ﺔ','ﺘ','ﺗ'));

$nastaligh = array('ه' => array('ﮫ','ﮭ','ﮬ'));
$normal   = array('ه' => array('ﻪ','ﻬ','ﻫ'));
$mp_chars  = array('آ','ا','د','ذ','ر','ز','ژ','و','أ','إ','ؤ');
$ignorelist = array('','ٌ','ٍ','ً','ُ','ِ','َ','ّ','ٓ',' ٰ','ٔ','ﹶ','ﹺ','ﹸ','ﹼ','ﹾ','ﹴ','ﹰ','ﱞ','ﱟ','ﱠ','ﱡ','ﱢ','ﱣ',);

function fagd($str, $z = "", $method = 'normal')
{
  global $p_chars, $mp_chars, $ignorelist, $nastaligh, $normal;

  if ($method == 'nastaligh')
    $p_chars = array_merge($p_chars, $nastaligh);
  else
    $p_chars = array_merge($p_chars, $normal);

  $str_len = utf8_strlen($str);
  preg_match_all("/./u", $str, $ar);
  $output = '';

  for ($i = 0; $i < $str_len; $i++) {
    $str1 = $ar[0][$i];
    $str_back = '';
    if (!empty($ar[0][$i + 1]) and in_array($ar[0][$i + 1], $ignorelist)) {
      $str_next = $ar[0][$i + 2];
      if ($i == 2)
        $str_back = $ar[0][$i - 2];
      if ($i != 2)
        $str_back = $ar[0][$i - 1];
    } elseif (!empty($ar[0][$i - 1]) and !in_array($ar[0][$i - 1], $ignorelist)) {
      $str_next = !empty($ar[0][$i + 1]) ? $ar[0][$i + 1] : '';
      if ($i != 0)
        $str_back = $ar[0][$i - 1];
    } else {
      if (isset($ar[0][$i + 1]) && !empty($ar[0][$i + 1]))
        $str_next = $ar[0][$i + 1];
      else
        $str_next = $ar[0][$i - 1];

      if ($i != 0)
        $str_back = $ar[0][$i - 2];
    }

    if (!in_array($str1, $ignorelist)) {
      if (array_key_exists($str1, $p_chars)) {
        if (!$str_back or $str_back == " " or !array_key_exists($str_back, $p_chars)) {
          if (!array_key_exists($str_back, $p_chars) and !array_key_exists($str_next, $p_chars))
            $output = $str1 . $output;
          else
            $output = $p_chars[$str1][2] . $output;

          continue;
        } elseif (array_key_exists($str_next, $p_chars) and array_key_exists($str_back, $p_chars)) {
          if (in_array($str_back, $mp_chars) and array_key_exists($str_next, $p_chars))
            $output = $p_chars[$str1][2] . $output;
          else
            $output = $p_chars[$str1][1] . $output;

          continue;
        } elseif (array_key_exists($str_back, $p_chars) and !array_key_exists($str_next,$p_chars)) {
          if (in_array($str_back, $mp_chars))
            $output = $str1 . $output;
          else
            $output = $p_chars[$str1][0] . $output;

          continue;
        }
      } elseif ($z == "fa") {
        $number = array(
          "٠","١","٢","٣","۴","۵","۶","٧","٨","٩","۴","۵","۶",
          "۰","۱","۲","۳","۴","۵","۶","۷","۸","۹");
        switch ($str1) {
          case ")":
            $str1 = "(";
            break;
          case "(":
            $str1 = ")";
            break;
          case "}":
            $str1 = "{";
            break;
          case "{":
            $str1 = "}";
            break;
          case "]":
            $str1 = "[";
            break;
          case "[":
            $str1 = "]";
            break;
          case ">":
            $str1 = "<";
            break;
          case "<":
            $str1 = ">";
            break;
        }

        if (in_array($str1, $number)) {
          $num .= $str1;
          $str1 = "";
        }

        if (!in_array($str_next, $number)) {
          $str1 .= $num;
          $num = "";
        }

        $output = $str1 . $output;
      } else {
        if (($str1 == "،") or ($str1 == "؟") or ($str1 == "ء") or (array_key_exists($str_next,$p_chars) and 
        array_key_exists($str_back, $p_chars)) or ($str1 == " " and array_key_exists($str_back, $p_chars)) or 
        ($str1 == " " and array_key_exists($str_next,$p_chars))) {
          if ($e_output) {
            $output = $e_output . $output;
            $e_output = "";
          }

          $output = $str1 . $output;
        } else {
          $e_output .= $str1;
          if (array_key_exists($str_next, $p_chars) or $str_next == "") {
            $output = $e_output . $output;
            $e_output = "";
          }
        }
      }
    } else
      $output = $str1 . $output;

    $str_next = null;
    $str_back = null;
  }
return $output;
}
?>

موفق و پیروز باشید

دسته: PHP

2 دیدگاه در “پارسی نویسی در GD پی اچ پی

 1. سلام مبین جان
  خیلی عالی بود کاش نسخه تعمیم یافته اش رو رو گیت هاب خودتم میذاشتی، اینجوری زیبا تر بودش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا